voorwaarden

Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen.

Deze voorwaarde geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rij-opleiding categorie B en de daarbij behorende CBR / BNOR praktijk examens. Zij zijn van toepassing op rij-instructeurs die namens rijschool JvL de rij-opleiding verzorgen.


Artikel 2 Rij-opleiding

De rijopleiding omvat rijlessen:
2.1 gegeven door bevoegde rij-instructeurs
2.2 met een tijdsduur van minimaal 60 minuten.
2.3 die volledig worden benut voor het geven van rij-instructie.
2.4 voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden.
2.5 voor cursisten van 16,5 jaar en ouder.


Artikel 3 Verplichting Rijschool

De rijschool zorgt ervoor dat:
3.1 de cursist voor de rij-opleiding een rijtest (proefles) wordt aangeboden. Genoemde rijtest is gratis indien de cursist kiest voor een lespakket. Indien cursist kiest voor losse lessen zal de rijtest in rekening worden gebracht. Bij eventuele aanbiedingen is de proefles uitgesloten.
3.2 de uitslag van de rijtest binnen 24 uur aan de cursist wordt meegedeeld;
3.3 de cursist een passende opleiding wordt aangeboden;
3.4 de cursist binnen 14 dagen na het praktijk examen de eventueel teveel betaalde lesuren van de rijschool op zijn of haar rekening krijgt overgemaakt
3.5 de cursist zo goed als mogelijk tot het CBR / BNOR examen niveau wordt opgeleid. de cursist wordt begeleid van de eerste rijles tot hij of zij het rijbewijs heeft gehaald;
3.6 wanneer in overleg tussen rij-instructeur en de cursist overeen is gekomen voor praktijkexamen, deze binnen 14 dagen bij het CBR wordt ingediend
3.7 de datum van het praktijkexamen minimaal één week van tevoren aan de cursist wordt bevestigd;
3.8 de cursist een lesvoertuig ter beschikking heeft tijdens het praktijkexamen;


Artikel 4 Verplichtingen Cursist.

De Cursist dient;
4.1 alle door de rijtest aanbevolen rijlessen van de rij-opleiding tot het praktijkexamen te volgen, mits de rij-instructeur minimaal twee weken voor het examen de wijzigingen doorgeeft;
4.2 zich te houden aan de afgesproken datum, tijd, en plaats voor de rijles (door de rij-instructeur wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen);
4.3 bij het niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
4.4 bij verhindering van de afgesproken rijles dient minimaal 48 uur van tevoren aan de rij-instructeur te worden gemeld;
4.5 de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles niet binnen 48 uur na het overeengekomen tijdstip door hem of haar wordt afgezegd (zondag alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend)
4.6 alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
4.7 voor de aanvraag van het praktijkexamen: het theoriecertificaat te kunnen voorleggen aan de rijschool.
4.8 Indien de kandidaat eenzijdig zonder overleg het lespakket stopzet is de rijschool ontheven van zijn verplichtingen vermeld in de overeenkomst, dit 6 weken na de laatste rijles.


Artikel 5 Betaling.

5.1 de Cursist is verplicht het overééngekomen bedrag voor de rij-opleiding voor de afgesproken betalingstermijn te voldoen;
5.2 de betaling geschiedt per girale overschrijving, contant of via gespreide betaling zoals overééngekomen op de lesoveréénkomst
5.3 De rijschool is gerechtigd om bij onvoorziene prijs verhogingen door derde dit door te berekenen aan de klant.
5.4 Cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de rij-instructeur is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is
5.5 indien de Cursist niet tijdig heeft betaald wordt zonder aanmaning vanaf de vervaldatum 2% per maand rentevergoeding over het openstaand bedrag verrekend;
5.6 indien de cursist na aanmaning in gebreken blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal het bedrag verhoogd worden met 15% voor incassokosten en invorderingskosten met een minimum van 100,00 euro laten invorderen door een gerenommeerd incassobureau;
5.7 bij niet tijdige betaling is Rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken;
5.8 Bij stopzetten c.q. annuleren van het rijles pakket, worden de gereden lesuren per stuk verrekend a € 43,00 p/u, het over gebleven bedrag wordt gecrediteerd exclusief administratie kosten.


Artikel 6 Praktijkexamen

6.0 Het praktijkexamen zal door de rijschool worden aangemeld n overleg van en een kopie van het geldig theoriecertificaat. Kandidaat is hier zelf verantwoordelijk voor.
6.1 indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld, brengt Rijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de Cursist in rekening;
6.2 de Cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij of zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat:
a. Cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij of zij dit d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na het examendatum aan de Rijschool kan aantonen.
b. een familielid tot en met de tweede graad van de Cursist of van de rij-instructeur is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven;
c. het lesvoertuig of een gelijkwaardig type op het praktijkexamen niet ter beschikking is;
d. het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. Rijschool zorgt er in dat geval voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd
6.3 voor een spoed praktijkexamen voor studie, werk of vertrek naar het buitenland brengt de rijschool € 45,00 administratiekosten in rekening;
6.4 indien Rijschool voor de cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij of zij zelf voor de benodigde documenten, genoemd in 'art. 4.7 zorg te dragen;
6.5 uitgezonderd art. 6.2 kan een examen in onderling overleg gereserveerd !!! niet worden geannuleerd. Het examengeld wordt op geen enkele wijze verrekend / gecrediteerd.


Artikel 7 Theorie examen

7.1 Het theorie examen welk gereserveerd is door de rijschool kan niet worden geannuleerd en/of gecrediteerd.


Artikel 8 Beëindiging rij-opleiding.

8.1 indien Rijschool haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder kosten stoppen met de rij-opleiding. Rijschool zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan de cursist betalen;
8.2 de Cursist kan schriftelijk de opleiding beeindigen om medische redenen waardoor van de Cursist redelijkwerwijs niet verwacht kan worden de opleiding te continueren. Cursist dient een doktersverklaring te kunnen overleggen. De Rijschool zal opstaand bedrag minus (gemaakte) kosten terugbetalen
8.3 Rijschool is gerechtigd de rij-opleiding te beëindigen als blijkt dat de verstandhouding tussenbeiden de kwaliteit van de rijlessen negatief beinvloedt.


Artikel 9 Aansprakelijkheid.

9.1 de Cursist is niet aansprakelijk voor schaden van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijtest, rijles en het praktijk examen;
9.2 Rijschool is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de Cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid benvloeden;
9.3 Rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de cursist, ondanks zijn of haar eigen verklaring , onbevoegd is het lesvoertuig te besturen
9.4 Na de 2e les is de cursist verantwoordelijk voor snelheid en/of roodlicht overtreding, de boetes zullen dan ook aan de cursist doorberekend worden.


Artikel 10. Klachtenregeling

10.1 de cursist kan, indien er geschillen ontstaan tussen hem of haar en de rij-instructeur een beroep doen op bemiddeling door de Rijschool;
10.2 Het beroep op bemiddeling kan direct telefonisch aan Rijschool worden gemeld of schriftelijk worden gedaan binnen 7 dagen nadat het geschil is onstaan, alle (financiële) schades worden op de kandidaat verhaalt
10.3 indien bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt wordt het geschil aan de rechter voorgelegd;
10.4 op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing